Home / Uncategorized @fa / هدایای تبلیغاتی معجزه عصر

هدایای تبلیغاتی معجزه عصر

مشتری گرایی

روابط عمومی

بررسي تاريخچه روابط عمومي نشان م يدهد كه روابط عمومي قديمي ترين شكل ارتباطات اجتماعي به حساب مي آيد. گرچه درباره شكل گيري عيني آن براساس قواعد و اصول خاص، نظرهاي مختلفي ابراز شده است. بر اساس نظريه كي محقق آمر كيايي پيدايش روابط عمومي به حدود 400 سال قبل از ميلاد و توسط فردي به نام «گورگياس » بر م يگردد كه در واقع علم بيان و شيو ههاي متقاعدسازي مخاطب را مطرح كرد، بدين سان اگر اين نظر را بپذيريم، بايد خاستگاه روابط عمومي را «يونان باستان » بدانيم، گر چه نمي توان ماهيت اينگونه فعاليت ها را با روابط عمومي كيسان گرفت.
نظر غالب در اين زمينه، به سال 1906 بر م يگردد كه «آي. وي. لي » اولين واحد روابط عمومي را در آمر كيا تش يكل داد. در هر دو صورت، عملكرد روابط عمومي در بدو پيدایش صرفاً به دنبال متقاعدسازي مخاطب و همراه ساختن او با اهداف سازمان و در واقع ابراز تبليغ و ايفاي نقش رسان هاي بوده است.

ادبيات تحقيق

چهار مدل روابط عمومي

به منظور كمك به درك تاريخچة روابط عمومي روش هاي امروزي آن، اساتيد جيمز ئي.گرونيگ از دانشگاه مريلند و تادهانت از روتگرز ، دانشگاه دولتي نيوجرسي چهار مدل روابط عمومي درست كرده اند. تمام اين چهار مدل امروزه به كار گرفته م يشوند، اما مدل «ايده آلي » كه استفاده از آن در حال افزايش است، مدل متقارن دو طرفه است. اين دو در كتاب خود به نام اداره كردن روابط عمومي در سال 1984 اين مدل ها را به شرح زير توضيح م يدهند:

مدل تبليغ / اعلان

در اين مدل، هدف تبليغات است؛ كه از طريق ارتباطي كي طرفه كه اغلب ناكامل، آشفته يا تنها تا حدي درست است اين هدف دنبال م يشود. اين مدل از الگوي منبع دريافت كننده پيروي ميك‌ند. در اين مدل ارتباط به معناي گفتن است، نه گوش دادن و اگر در اين مدل تحقيقي هم انجام شود، ارزشي ندارد. پي. تي. بارنوم ، چهره تاريخي معروف از 1850 تا 1900 از اين مدل پيروي ميك‌رد. از اين مدل امروزه بيشتر در عرصه ها تئاتر، ورزش و پيشبرد و ترويج محصول استفاده م يشود.

مدل اطلاع رساني عمومي

هدف از اين مدل، پخش و نشر اطلاعات است نه لزوماً با قصدي ترغيب كننده. اين مدل نيز از الگوي منبع دريافت كننده پيروي ميك‌ند. در اين مدل، اگر تحقيقي انجام شود، به آزمو نهاي خوانايي يا بررسي هاي مربوط به خواننده محدود مي شود. آي لي، چهره تاريخي برجسته اي است كه طي سال هاي 1900 تا 1920 از اين مدل استفاده ميك‌رد. امروزه دولت، انجم نهاي غير انتفاعي و بخش تجارت اساساً از اين مدل استفاده ميك‌نند.

مدل نامتقارن دو طرفه

هدف از اين مدل ترغيب علمي است و ارتباط به شكلي دو طرفه و نامتوازن صورت مي گيرد. اين مدل از الگوي منبع به دريافت كننده، همواره از الگوي بازخورد به منبع پيروي ميك‌ند. به تحقيقات اهميت داده مي شود و اين تحقيقات به طرح ريزي كي فعاليت در رسيدن به اهداف كمك ميك‌نند. ادوارد برنيز چهره معروف تاريخي است كه در دهه 20 و از آغاز دوره اين مدل، از آن استفاده ميك‌رد. شركت هاي روابط عمومي و شركت هاي تجاري رقابتي از استفاده كنندگان عمده و اصلي اين مدل محسوب مي شوند.

مدل متقارن دو طرفه

هدف از اين مدل، دستيابي به درك دو طرفه است و ارتباط به شكلي دو طرفه با آثاري متوازن شده صورت م يگيرد. اين مدل از الگوي گروه گروه به همراه بازخور پيروي ميك‌ند. از تحقيقات هدفمند هم براي كشف ديدگا ههاي مردم نسبت به سازمان و هم براي تع يين دستاوردهاي سازمان براي مردم، استفاده مي شود و به اين ترتيب، به مديريت سازمان در سياست گزاري كمك ميك‌ند. در اين مدل، ارزيابي هايي براي اندازه گيري اين كه آيا تلاش هاي روابط عمومي موجب بهبود درك عموم نسبت به سازمان و درك مديريت سازمان نسبت به مردم شده است يا خير، استفاده ميك‌نند. ادوارد لي، برنيز، مدرسان و مديران حرفه اي؛ چهره هاي تاريخي برجسته اي بوده اند كه از اين مدل استفاده كرده اند و برخي سازمان ه ا از ده ههاي 1960 و 1970 نيز از آنها پيروي كرده اند.

تاریخچه و سیر تحولات بانکداری

کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی bank به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه banco که یک لغت ایتالیایی و به معنای نیمکت صرافان بکار برده می شد اشتقاق یافته است. در هر حال بانک یا همان موسسات صرافی آن روز با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافته و مرکز کلیه فعالیت های پولی و اعتباری بانکهای امروزی شده اند.

مفهوم استراتژي مشتري گرايي

شايد واضح ترين عبارت دربارها ستراتژي مشتر يگرايي، عقيده «لويت »ب اشد كه اظهار مي دارد: «مردم براي حل مسائل خود حاضر به خريد را هحل هاي آن مي باشند. » اين عقيده بر اين نكته تأ يكد دارد كه چه نوع محصولي توليد شود تا نيازهاي گوناگون مشتريان تأمين شود.

نوشته هدایای تبلیغاتی معجزه عصر اولین بار در هدایای تبلیغاتی. پدیدار شد.

About payam

Check Also

ساعت چوبی رومیزی تبلیغاتی

ساعت چوبی رومیزی تبلیغاتی ساعت رومیزی تبلیغاتی از جمله محصولاتی می باشد که تاریخچه بسیار …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *